Съдът отхвърли жалбата на бившия кмет Портних срещу премахването на незаконни строежи в КК „Златни пясъци“

Крими

30-11-2023, 13:46

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По делото не бяха представени доказателства от жалбоподателя, липсват и констатации от проверките на негови служители.

Административен съд – Варна отхвърля жалбата на бившия кмет на Община Варна Иван Портних срещу предписание изх.№ ВН-376-00-523/14.06.2023 г. на Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) гр. Варна, в частта, където е указано на Кмета на Община Варна да предприеме действия по премахване на 12 бр. незаконни строежи в КК „Златни пясъци“.

В мотивите си съдът посочва, че в хода на производството жалбоподателят не доказа, че изброените в жалбата му от № 1 до № 13 обекти /12 на брой/ в действителност са преместваеми. Посочването, само че са разположени на позиции от одобрена схема, но без разрешение за поставяне и при бившиянеизследвана конструкция, не е достатъчно, за да се опровергае твърдението на ответника, че същите имат характеристики на строеж. По делото не бяха представени доказателства от жалбоподателя, липсват и констатации от проверките на негови служители, които да доказват, че същите тези обекти, по отношение на които се иска частична отмяна на обжалвания акт, при тяхното отделяне от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура, биха запазили своята индивидуализация и/или възможността да бъдат ползвани на друго място със същото, или с подобно предназначение на това, за което са ползвани на мястото, от което са отделени, като поставянето им и/или премахването им не изменя трайно субстанцията, или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставят или от който се отделят. Дори обратното, се казва в акта на съда, множеството незаконни процесни строежи потвърждават твърдението на РДНСК, че на територията на КК „Златни пясъци“ има не малък брой незаконни строежи, които трябва да бъдат премахнати от Кмета на Община Варна, чрез съответните оправомощени длъжностни лица. Съдът сочи, че жалбоподателят не представи категорични доказателства точно за тези обекти, изброени в задължителното предписание с номерацията, повторена и в жалбата, че са преместваеми. В мотивите си съдът допълва, че жалбоподателят не представи и доказателства за предприемане на действие за премахване на установените от неговите служители незаконни строежи, защото представените констативни протоколи не съдържат данни, които да доказват, че са били изпратени на РДНСК – Варна в указания срок, за да се приеме за изпълнено предписанието на ответника. Съдът прави извод, че жалбата на Кмета на Община Варна, с която се иска отмяна на предписанието в частта на процесните 12 бр. обекти, е неоснователна и недоказана, и като такава следва да бъде отхвърлена.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Пълния текст на решението можете да прочетете ТУК.