БАБХ с позиция във връзка с вноса на яйца и пилешко месо от трети страни

Парите

03-01-2024, 17:50

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

До момента в нито една от изследваните над 60 проби не е установено наличие на тежки метали и радиоактивност.

БАБХ осъществява строг контрол на пристигащите от трети страни продукти от животински и растителен произход, до момента няма установено наличие на тежки метали и радиоактивност в нито една от взетите проби.

Строг е контролът, осъществяван от БАБХ по отношение на вносните продукти от растителен и животински произход, идващи от трети страни. Произходът на месото от всички видове животни, в това число и птици трябва да е посочен  на етикета. Посочва се мястото на  отглеждане и на клане, а етикетът задължително съдържа идентификационната маркировка на бизнес оператора, който е извършвал последната обработка на храната. Това прави преетикетирането на идващите от трети страни продукти от растителен и животински произход недопустимо.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ са въведени превантивни мерки по отношение на определени продукти с произход Украйна. Мерките включват засилен официален контрол на всички пратки храни от растителен и животински произход от Украйна.  След получаване на уведомление от регионалните митнически поделения, на пратките се извършва документална, физическа и проверка за  идентичност на мястото на местоназначението им, като това включва и вземане на проби за наличието на замърсители. От всяка пратка храна от животински произход се взема проба за наличие на тежки метали и радиоактивност.

До момента в нито една от изследваните над 60 проби не е установено наличие на тежки метали и радиоактивност.

Официалният контрол включва и предприемане на адекватни действия по сигнали и жалби. До момента в ЦУ на БАБХ няма постъпили сигнали, свързани с подвеждане на потребителите относно произхода на яйца и птиче месо.

Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган за извършване на официален контрол на храните. Контролът се извършва с честота съгласно извършената оценка на риска на съответния обект. Контролът се извършва на всички етапи от производството, съхранението и дистрибуцията на храните, включително и при извършването на внос и износ на храни, както и при вътреобщностна търговия. Всички храни от животински произход от трети страни подлежат на граничен официален контрол на първа граница за общността и се придружават от здравен сертификат с гаранции за произхода и безопасността на храната. При извършване на официален контрол задължително се извършва проследимост на суровините и готовите храни, която включва доказателства за произход и безопасност.