Река Камчия, плаж "Шкорпиловци" и Галата стават защитени зони

Животът

20-01-2024, 18:15

Снимка:

БТА

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Предмет на опазване в защитените зони са различни типове природни местообитания и местообитания на видове от Закона за биологичното разнообразие.

Река Камчия и плаж ''Шкорпиловци" влизат в списъка със защитените зони. Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповеди за общо 14 нови територии за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Защитената зона на река Камчия е с площ 1 593,633 дка и е разположена в землищата на варненските села  Гроздьово, Нова Шипка, Цонево, Величково, община Дългопол.

Зоната около плац "Шкорпиловци" се разпростира на 64 569,967 дка и е разположена в землищата на град Бяла, село Горица, село Самотино, село Ново Оряхово, село Рудник, село Старо Оряхово, село Шкорпиловци.

Галата обхваща 38 535,655 дка и е разположена в землищата на село Близнаци, община Аврен, област Варна и Варна.

Предмет на опазване в защитените зони са различни типове природни местообитания и местообитания на видове от Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони са обявени с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, на видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион.

В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник, след което ще бъдат публично достъпни на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ https://natura2000.egov.bg/, уточняват от министерството.