Прекратиха производството за замърсяването на Варненското езеро

Новините

14-02-2024, 15:49

Снимка:

TheSite24

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Окръжен съд – Варна върна на прокуратурата обвинителния акт заради редица допуснати процесуални нарушения.

Прекратиха производството за замърсяването на Варненското езеро заради допуснати нарушения. Окръжен съд – Варна върна на прокуратурата обвинителния акт на разпоредително заседание по делото днес.

Обвинени са три лица, сред които бившия кмет на Варна – Иван Портних. От него се търси наказателна отговорност, за това че е допуснал да бъдат замърсени морските води. Това действие е довело до немаловажни вреди на околната среда. Наказателният кодекс предвижда за това престъпление наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 10 хиляди до 50 хиляди лева. На бившият кмет на морския град е повдигнато обвинение и че като длъжностно лице, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението на възложената му работа и от това е последвала значителна повреда в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Наказанието за това престъпление е от 3 до 10 години затвор. 

Останалите обвиняеми за инцидента са Ботьо Т. управител на компанията "БТ-Инженеринг" ЕООД, която е специализирана в консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда и управлението на отпадъците. Обвинение е повдигнато и на Цветанка Б. от същото дружество, която е била един от членовете на Държавната приемателна комисия, установила годността за ползване на проекта "Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води във варненския район "Аспарухово" в помпена станция и транспортиращ тръбопровод". Спрямо тях прокуратурата е повдигнала обвинение за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, за която в НК наказанието е „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години.

Съдът не допусна за съвместно разглеждане предявените от Министерството на финансите и Община Варна граждански искове, тъй като това би затруднило провеждането на наказателното производство, което е с фактическа и правна сложност. Внесените в съда материали от разследването са 114 тома.

Защитниците на тримата подсъдими, посочиха, че не следва да се дава ход на съдебното следствие, поради допуснати съществени, отстраними процесуални нарушения, като подробно се спряха на всяко от тях. От прокуратурата също изразиха съгласие, че ход на съдебното следствие не следва да се дава, поради наличие на неточности в обвинителния акт. 

Тричленният състав на Окръжен съд – Варна единодушно прие, че на досъдебното производство са допуснати съществени, но отстраними процесуални нарушения. Посочено беше, че “обвинителният акт дава рамките на обвинението и посочва онези съществени факти и обстоятелства, установяването на които е необходимо, за да се приеме, че обвиняемият, съответно подсъдимият е осъществил деянията, в извършването на които е обвинен. Посочването на тези рамки и на фактите и обстоятелствата подлежащи на доказване е безусловно необходимо, за да може пълно, ясно и точно подсъдимият да разбере, в какво е обвинен и да организира защитата си“. За съда във внесеният обвинителен акт са налице неясноти, непълнота и противоречията, които са ограничили правото на защита на подсъдимите. Освен това в хода на досъдебното производство са били нарушени и правата на пострадалите – първо разследващите не са установили кои са ощетените, те не са били призовани, за да им бъде дадена възможност на упражнят правата си. „Това, че тези лица не са упражнили правата си, или поне не са заявили, че няма да ги упражняват, категорично е нарушило правата им, като това е самостоятелно основание за връщане на делото“, посочва Варненският окръжен съд.  

Поради изложените съображения, съдебното производство беше прекратено и делото беше върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуалните нарушения. 
    
Отделно съдът посочи, че доколкото се касае за обвинение за злоупотреба с европейски средства, прокуратурата следва да обсъди въпроса за компетентността на разследване, по отношение на подсъдимите Ботьо Т. и Цветанка Б., тъй като в България вече действа европейски делегиран прокурор. Според съда, следва да се прегледа и въпроса за обединеното разследване между споменатите подсъдими и бившия кмет на Варна. Съдът посочи, че „липсата на каквато и да е задружна престъпна дейност между тях, както и факта че съставянето на документи с невярно съдържание  е извършено и довършено в София, а престъпленията в които е обвинен подсъдимият Портних във Варна, коренно различни по вид и род, с разлика в периода на осъществяването им от близо 7 г., са едни от многото основания да се преразгледа и този аспект“.

Припомняне хронологията на случая. Според обвинителния акт, през 2007 г. Министерството на околната среда и водите открило процедура за избор на изпълнител за изграждане на обект „Трансформация на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро". Финансирането на проекта било осигурено по проект ИСПА. 

Съществена част от проекта било изграждането на напорен тръбопровод, който следвало да свързва помпена станция за отпадни води (ПСОВ) „Аспарухово" с черпателния резервоар на ПС „Запад". Общата дължина на тръбопровода възлизала на 2682.60 метра, от които 982.60 метра следвало да бъдат изградени на сушата и 1700 метра следвало да бъдат положени под дъното на Варненското езеро. Горният ръб на съоръжението (тръба и затежнители) трябвало да бъде под кота -21.28 по Балтийската система.

Изпълнението на проекта стартирало на 20.12.2008 г. Към 27.09.2011 г. строежът бил изпълнен до етап съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Представен бил Доклад от извършен подводен контрол от 30.12.2009 г., според който тръбата била положена в съответствие с изискването на проекта. Била назначена Държавна приемателна комисия (ДПК). Според държавното обвинение, членовете и́ извършили проверка само и единствено по документи. Те констатирали, че на обекта няма неизпълнени или недовършени строително-монтажни работи, съгласно договорите за строителство на обекта и той бил въведен в експлоатация.
На 17.07.2015 г. директорът на Дирекция „Морска администрация“ - Варна, уведомил кмета на Община Варна Иван Портних за настъпил на 16.07.2015 г. инцидент с кораб „Максал Райз", при който котвата на кораба закачила транспортиращия тръбопровод по дъното на Варненското езеро. Тогава било посочено, че не се забелязват видими нарушения на тръбата и не се усеща изтичане. Случаят бил приключен, след като община Варна постигнала споразумение със застрахователя на кораба. С писмо от 28.07.2015 г. директор на ВиК – Варна уведомил община Варна за необходимостта от предприемане на „спешни мерки по възстановяване на засегнатите участъци на съоръжението с цел предотвратяване възникването на аварийна ситуация".

Въпреки че било установено, че транспортиращият тръбопровод лежи по дъното, а не под дъното на Варненското езеро, спрямо строителя на съоръжението не били предявени никакви претенции.

След постъпил сигнал за замърсяване на водите в акваторията на Варненското езеро, с писмо от 20.08.2019 г. директорът на ВиК – Варна уведомил кмета на Варна за възникнал дефект на тръбопровода. Реакция от страна на Иван Портних последвала едва на 25.09.2019 г. На тази дата той издал заповед, с която назначил комисия за извършване на проверка на тръбопровода. В периода 21.01.2020 г. до 26.01.2020 г. по възлагане на „ВиК- Варна" ООД било извършено водолазно обследване на тръбопровода, при което било безспорно установено, че тръбопроводът бил прекъснат.

В периода от 20.08.2019 г. до 18.09.2020 г. във водите на Варненското езеро изтичали директно голямо количество непречистени градски отпадни води от КПС „Аспарухово". Всичко това довело до нарушаване на екологичния баланс в екосистемата, възникване на реален риск от загуба на местообитания на биологични видове, обща и цялостна екологична промяна на влажността на водния басейн за повече от една година.

Досъдебното производство бе образувано през 2020 г. по описа на Националната следствена служба. Разследването приключи на 2 октомври миналата година, като през декември прокуратурата внесе обвинителния акт в Окръжен съд – Варна.