Съдът отхвърли жалбата на кмета на район „Одесос“

Новините

26-02-2024, 17:44

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок.

Административен съд – Варна отхвърли жалбата от Цветнен Ц. против Решение № 294/02.02.2024 г. на Общинската избирателна комисия - гр. Варна, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като районен кмет на район „Одесос“, Община Варна и е анулирано издаденото му удостоверение за избран за районен кмет на район „Одесос“, община Варна в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29.10.2023 г. в община Варна.

В мотивите си съдът посочва, че до 13 декември 2023 г., както и до настоящия момент, Цветнен Ц. извършва търговска дейност като ЕТ „ТУКИ-Ц.-Ц. Ц.“, защото не е извършено заличаване на едноличния търговец от търговския регистър, с акт по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съдът е установил, че жалбоподателят не е предприел действия в срок до 13 декември 2023 г. да прекрати търговската си дейност, не е уведомил Общински съвет – Варна и ОИК – Варна за предприети такива действия. Съдът приема, че неизпълнението само на едно от изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, (където се казва: „в едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия“),  е предпоставка за предсрочно прекратяване пълномощията на жалбоподателя. В този смисъл законосъобразно са прекратени пълномощията и е анулирано издаденото му удостоверение за избран за районен кмет на район „Одесос“, община Варна в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29.10.2023 г. в община Варна.

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок.