Административният съд във Варна отчете дейността си през 2024 г.

Животът

06-03-2024, 19:24

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-голям процент необжалвани съдебни решения и определения в сравнение с предходни отчетни периоди, отчетоха магистратите.

Днес се проведе общото събрание на съдиите при Административен съд - Варна, на което бе представен и обсъден Доклад на Председателя за дейността на съда през 2023 г, съобщиха от пресслужбата на институцията. Гости на събранието бяха г-жа Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет, г-н Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, г-жа Мариника Чернева - зам. председател на ВАС и ръководител на Първа колегия, г-жа Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, г-н Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна, г-жа Магдалена Давидова – Янева – председател на Районен съд - Варна и г-жа Десислава Стоева – съдия във ВАС.

В доклада си Председателят на съда – г-жа Елена Янакиева, отбеляза, че през изминалата отчетна година, има възходящата градация и е постигнат изключително висок процент на необжалвани съдебни актове от подлежащите на обжалване, постановени от магистратите в Административен съд – Варна, което е отличен атестат за работата им. От подлежащите на обжалване 1346 съдебни акта, поставени през отчетния период, необжалвани към 31.12.2023 г. са 767 съдебни акта. В доклада се отбелязва, че причините за необжалване на актовете, които подлежат на обжалване, са в доброто изграждане на мотивите, обусловили крайния съдебен акт. Тази взаимна обвързаност убеждава страните в законосъобразността и правилността на съдебния акт, с който производството приключва, очевидно и за страната по спора, за която актът е неблагоприятен. 

През отчетния период съдиите при Административен съд – Варна са работили при умерена, нормална натовареност, според броя на постъпилите дела. Същевременно, по материя, десет от съдиите са работили в условията на висока натовареност. В доклада се отбелязва, че в действителност именно това съблюдаване на натовареността отразява и изчислява в максимално дълбока степен положения от съдиите труд по изпълнение на преките им задължения по съдопроизводство. Отчита се, че през 2023 г. в съда са постъпили общо 2897 броя дела, които са със 134 броя по-малко от постъпилите през 2022 г. – 3031 бр. дела  или 4,42%  по-малко от 2022 г. Постъпилите първоинстанционни дела са 1808 броя, а постъпилите касационни дела - 1089 броя.

Разгледани през отчетния период са общо 3730 броя дела, които са с 45 броя по-малко от разгледаните през 2022 г. – 3775 дела и със 115 броя повече от разгледаните през 2021 г. - 3615 броя дела. Разгледаните първоинстанционни дела са 2454 броя, които са с 1 брой повече от разгледаните през 2022 г. - 2453  първоинстанционни дела и с 14 броя повече от разгледаните през 2021 г. - 2440 броя. Разгледаните 1276 броя касационни дела са с 46 броя по-малко от разгледаните 1322 броя касационни дела през 2022 г. и със 101 броя повече от разгледаните през 2021 г. – 1175 броя касационни дела.       

От разгледаните през периода 3730 броя дела са свършени общо 2985 броя дела или 80,03% от делата. Този показател, който съставлява повече от три четвърти  от разгледаните дела, е основание да се даде много добра оценка за работата на магистратите по отношение броя на свършените дела. Свършените през отчетния период общо 2985 дела в Административен съд – Варна са с 43 броя повече от свършените през 2022 г. – 2942 броя или 1,46% повече свършени дела. За един месец средно от съдия са свършени по 10,22 дела  при 10,08 дела за 2022 г. и 9,54 дела за 2021 г.

В доклада се отчита, че през изминалата 2023 г. има отправени преюдициални запитвания по две дела от Административен съд – Варна до Съда на Европейския съюз в Люксембург, като в резултат са образувани две дела в Съда на ЕС.

В началото на 2023 г. Административен съд – Варна беше определен за пилотен съд за въвеждане на Единната деловодна информационна система (ЕДИС) като водеща съдебно-деловодна система на съда. Всички съдии и съдебни служители от Административен съд – Варна са регистрирани като потребители на ЕДИС и използват вградените в нея функционалности за изпълнение на служебните си задължения.

  В заключение Председателят на съда – г-жа Елена Янакиева, дава много добра оценка за работата на съда, представляваща съвкупност от административна и съдопроизводствена дейност и изказва благодарност на всички съдии и съдебни служители за проявения през 2023 г. професионализъм, всеотдайност и енергия при изпълнение на   възложените от закона функции.