Община Варна обявява кампания за набиране на кандидати за приемни семейства

Мисия Варна

29-03-2024, 12:19

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете.

Община Варна съвместно с Агенцията за социално подпомагане започват кампания за набиране на приемни семейства под надслов „Стани приемен родител, дари обич на дете“. От страна на Община Варна кампанията се провежда по инициатива на заместник-кмета по социалните въпроси и здравеопазването Снежана Апостолова. 

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете. Тя е поемане на отговорност за живота, здравето и възпитанието на детето, без придобиване на родителски права. Приемният родител трябва да е добре информиран какво представлява тя, за да е сигурен в решението си и в собствените си възможности. Той трябва да прояви любов, търпение и толерантност към детето, за което е отделил време и място в живота си, обясняват експертите.

Основна цел на кампанията е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Дейностите по кампанията включват набиране, оценяване и утвърждаване на кандидатите за приемни семейства, обучение и  взаимно адаптиране, а впоследствие и настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, както и осигуряване на подкрепа и наблюдение от социалните работници. 

Кандидатите за приемни родители трябва да отговарят на следните критерии:

- Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца;
- Да притежават минимум образователен ценз – основно образование;  
- Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило;
- Да не са поставени под запрещение;
- Да не са с ограничени или отнети родителски права;
- Да могат да осигурят подходящи материални условия за  отглеждането и възпитанието на дете; 
- Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;
- Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето;
- Да бъдат готови да си партнират със социалните работници от различни институции в процеса на оценяване и след настаняването на детето.

При избора на приемни родители от значение е и нагласата на останалите членове на семейството. Кандидатите за професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдена програма от Министерството на труда и социалната политика. Периодът за утвърждаване на кандидат-приемен родител включва: проучване и оценката на кандидатите за приемно семейство в рамките на 4 до 6 календарни месеца от датата на подаденото заявление по местоживеене, както и обучение. За дейността е предвидено месечно финансово възнаграждение.

Лицето, което желае да стане приемен родител, подава „Заявление за полагане на приемна грижа“ по образец до доставчика  – Община Варна. Заявлението се адресира до кмета на Община Варна, а документите се подават в информационния център или деловодството на общината. 

Когато кандидатът е от друго населено място, подава заявление по образец до кмета на съответната община по местоживеене. Необходимо условие е общината да бъде партньор по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, Компонент 1. 

За повече информация: Снежана Борисова – началник на Областния екип за приемна грижа -  0889/305 556.