Ръст на осъдени за участие в ОПГ, корупция и наркотици в Апелативен район - Варна

Крими

04-04-2024, 14:50

Снимка:

Апелативна прокуратура - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

През 2023 г. прокурорите от региона са внесли в съда общо 5171 акта.

Прокурор Станислав Андонов – и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, бе домакин на годишното отчетно събрание на структурата. В присъствието на гости, сред които съдия Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд, административните ръководители на окръжните прокуратури, районните прокуратури и завеждащите следствени отдели в съдебния район и прокурорите от Апелативна прокуратура – Варна, той представи основни акценти от работата на магистратите в региона през изминалата 2023 г. Прокурор Андонов бе категоричен, че зачитането на върховенството на закона, основните права и свободи на гражданите и качественото изпълнение на служебните задължения от всеки един прокурор и следовател са предпоставки за постигането не само на добри резултати през настоящата 2024 г., а и за постигането на общата цел – гарантиране на високо ниво на обществен ред, сигурност и справедливост за гражданите на Република България.

Събранието започна с поздравителен адрес от името на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, в който беше изразена положителна оценка за работата на Апелативна прокуратура – Варна и бяха отправени пожелания към магистратите от съдебния регион за запазване на професионализма и обективността в работата им.

В началото на своето изложение и.ф. апелативен прокурор запозна присъстващите с показанията на статистическите данни, като започна от наблюдаваните през 2023 г. от прокурорите в Апелативен район – Варна 36 142 преписки по следствен надзор. В сравнение с 2022 г., когато са били 35 395 преписки, се наблюдава леко повишение в натовареността на магистратите от региона.

През отчетния период прокурорите са наблюдавали 15 294 досъдебни производства. Броят на приключените през 2023 г. досъдебни производства е 15 860, което показва активната работа на прокурори и следователи за подобряване срочността на разследването и приключване на работата по делата за възможно най-кратък период от време с оглед бързо реализиране на наказателната отговорност.

Отминалата 2023 г. се характеризира с ръст на общоопасните престъпления, най-вече на тези, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за разпространение и държане на забранени субстанции. Това увеличение в броя на делата от този вид води до извода, че се е подобрила работата както на прокурорите, така и на разследващите органи от структурата на МВР, по гореописаното направление. Категорично доказателство за този факт е значителният ръст от 30% на осъдените за държане и разпространение на наркотични вещества за 2023 г. в сравнение с 2022 г.

Отчита се и положителна тенденция в работата на прокурорите и следователите от Апелативен район Варна по линия на престъпленията, свързани с дейността на организирани престъпни групи. За отминалата година има 40 осъдени лица за ръководене или участие в такива организации, като през 2022 година те са били едва 4. Това показва връщане към добрите практики при разследването на този вид престъпления от периода 2008 – 2011 г. и активна работа на прокурорите от окръжните прокуратури в борбата с организираната престъпност.

Данните, касаещи противодействието срещу корупцията в района на Апелативна прокуратура – Варна, показват повишаване на броя на наблюдаваните и решените досъдебни производства, както и на внесените в съда прокурорски актове, в сравнение с предходния отчетен период. През 2023 г. са наблюдавани 394 досъдебни производства за корупционни престъпления, осъдени са 40 лица с влязъл в сила съдебен акт.

През 2023 г. прокурорите от региона са внесли в съда общо 5171 акта. Осъдените по тях с влязла в сила присъда са 5096 лица, едва 92 души са били оправдани, което се равнява на 1,8% от предадените на съд лица. Над 98% е успеваемостта на внесените в съда прокурорски актове в Апелативен регион Варна за отминалата година.

Изключително подобрение на показателите се наблюдава в случаите на самосезиране на прокуратурите от съдебния регион. През 2023 г. има общо 137 случая на започнати проверки във връзка с информации, отразени в средствата за масово осведомяване или придобити чрез социални мрежи. За сравнение през 2022 година те са били 41. Този показател свидетелства за изостряне на вниманието от страна на прокуратурата към обществено значими теми и проблеми и бърза реакция при случаите, в които има съмнения за извършено престъпно деяние.

В хода на направения отчет на дейността на Апелативна прокуратура - Варна, и.ф. апелативен прокурор Станислав Андонов не пропусна да поздрави магистратите за активната им работа по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. През 2023 година са проведени 88 срещи с ученици от 8 до 12 клас, в които са взели участие над 35 прокурора. Обхваната са повече от 3500 подрастващи. Дейностите на магистратите по образователната програма целят постигане по-високо ниво на правна грамотност и култура в младите хора. Убеждението, че превенцията на престъпността е първата стъпка в борбата с всичките й проявление, е водещо за активното включване на Апелативен регион - Варна в осъществяването на инициативата.

Прокурор Андонов не пропусна да очертае и приоритетите пред всички прокурори и следователи от апелативната, окръжните и районните прокуратури за 2024 година. Подчерта нуждата от запазване на всички съществуващи механизми за мониторинг и контрол, с цел ускоряване на производствата с продължителност на разследването извън рамките на разумните срокове. През 2024 г. прокурорите при Апелативна прокуратура – Варна ще продължат да се ангажират по нaдзора на дела с повишена правна и/или фактическа сложност и повишен обществен интерес, с цел непосредствено методическо подпомагане на първостепенната прокуратура. Крайната цел в работата на магистратите е уеднаквяване на прокурорската, съдебната и европейската практика.

Той постави акцент върху непрестанното подобряване качеството и ефективността на прокурорската дейност. Според прокурор Андонов е задължително тяхната работата да показва висок професионализъм и отговорност, да се основава на принципите на точното и еднакво приложение на закона, безпристрастност, законова предвидимост, активност и обективност. Стремежът към надграждане на добрите резултати и практики трябва да бъде водещ по пътя към постигането на общата цел, а именно укрепване на чувството на всеки един гражданин, че е защитен от държавата и закона.

В заключение и.ф. апелативен прокурор пожела на своите колеги една по-спокойна в професионален план 2024 година, която да донесе отдавна чаканите законодателни промени в наказателния процес и изцяло нов Наказателен кодекс.