Най-много облигационни искове е гледало Търговско отделение на Окръжен съд – Варна през 2023 г.

Крими

12-04-2024, 13:47

Снимка:

Окръжен съд - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

100% от съдебните актове по същество са били постановени в едномесечен срок.

Общо 1483 търговски дела са постъпили в Окръжен съд - Варна през 2023 г., като това е с 148 броя по-малко в сравнение с 2022 година. Данните отчете заместник-председателят и ръководител на Търговско отделение в съда Мария Терзийска. Тя представи годишен отчетен доклад за дейността на отделението, което ръководи, като коментира, че данните показват плавно намаляване както при постъпилите първоинстанционните дела, така и при въззивните производства в Окръжен съд - Варна. Съдия Терзийска посочи, че при първоинстанционните дела трайна тенденция е увеличения брой на делата с фактическа и правна сложност.

Количеството дела и предметът на споровете, които се разглеждат от съдиите в търговското отделение на съда до голяма степен са функция на икономическата обстановка в страната. В търговското отделение най- голям дял имат облигационните искове – общо 312 броя, като именно тези производства се характеризират и с най-много процесуално и материално правни усложнения. Има слабо увеличение и на исковете по Кодекса на застраховането, които без изключение са инициирани от увредени от пътно-транспортни произшествия лица, като през миналата година тези дела са били 124 броя. „Тази бройка плавно се е повишавала във времето (118 за 2022 г.), което е отражение на черната статистика на престъпленията против транспорта в страната. И въпреки че в съда има намаление на наказателните дела за пътни произшествия, завършили със смърт, последиците от тях, за съжаление, са много видими по преките искове от увредените лица, като ищците по тях не са един или двама“, посочи ръководителят на Търговско отделение.

Все още незатихващите за търговските предприятия последици от Ковид пандемията се отразиха на продължаващото значително постъпление на дела по несъстоятелност и то предимно от длъжници, упражняващи търговска дейност в сектор туризъм. През миналата година са били новообразувани 77 дела за несъстоятелност, които са специфични за отделението. Толкова са били те и през 2022 година. През миналата година, почти без изключения, производствата са били по молби на длъжници, като по наблюдения на съдия Терзийска става дума предимно за малки и микро предприятия. „Продължава, като причина за изпадане на търговците и юридическите лица в неплатежоспособност, да се сочи пандемичната обстановка, довела до затварянето на търговски обекти на дружества, осъществяващи дейност в туризма. Както през предходната година и през отчетната 2023 г. дружествата обичайно са без или с незначително имущество, което да послужи за удовлетворяване на кредиторите“, обясни съдия Терзийска.

Запазва се положителна тенденция през годините за увеличение на приключилите производства в тримесечен срок – 70%.

По отношение на срочността на изготвяне на съдебните актове: 100% от съдебните актове по същество са били постановени в законоустановения едномесечен срок, което е трайна тенденция в работата на отделението, отчете ръководителят на Търговско отделение в Окръжен съд – Варна Мария Терзийска.