Община Варна обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в три специализирани центъра

Мисия Варна

15-04-2024, 14:31

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Крайният срок за подаване на документи е 3 юни.

Община Варна обявява конкурс за предоставяне на специализираните социални услуги в три специализирани центъра. Това са „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група „деца с психични разстройства“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група „пълнолетни лица, претърпели насилие и жертви на трафик“ и Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ с целева група „деца с увреждания“. 

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 17:30 часа на 03.06.2024 г. Кандидатите трябва да предадат предложенията си в запечатан непрозрачен плик, лично в деловодството на Община Варна или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Конкурсът за „Център за социална рехабилитация и интеграция“ ще се проведе на 06.06.2024 г. от 09:30 часа. Домът е с капацитет 20 места и предоставя социалните услуги „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. 

Конкурсът за „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на лица претърпели насилие и жертвите на трафик ще се проведе на 06.06. 2024 г. от 10:00 часа. Той също е с капацитет 20 места, като социалните услуги са идентични като тези, които се предоставят на децата с психични разстройства. 

Конкурсът за предоставяне на социални услуги в центъра за „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ ще се проведе на 06.06.2024 г. в 10:30 часа. Мястото е с капацитет 40 места и също предоставя социалните услуги „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“.

Подробна информация за провеждане на конкурса и условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на Община Варна -  https: www.varna.bg. За допълнителна информация: Миглена Димитрова - главен експерт „Социални програми и проекти“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.