Община Варна обявява конкурс и подбор на три позиции в администрацията

Мисия Варна

02-05-2024, 16:26

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Длъжностите са за началник на отдел „Общинска собственост“, главен експерт „Комуникации и безопасност на движението” и старши експерт „Свлачища и укрепване на територии”.

Община Варна обявява конкурс и подбор за три позиции в различни дирекции на общинската администрация.

Предстои конкурс за началник на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности" (ОСИСД). Минималните и специфични изисквания към кандидатите са: степен на завършено образование – бакалавър в професионална област социални, стопански и правни науки. Изисква се и професионален опит – три години или придобит ранг ІІІ младши.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. Документите за участие се приемат в срок до 17:30 часа на 09.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.  

Документи може да се подават и по електронен път на адрес [email protected], като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

Повече информация на адрес: https://www.varna.bg/bg/2423

Община Варна набира кандидати и за длъжност главен експерт „Комуникации и безопасност на движението” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“.

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са: степен на завършено образование – бакалавър в областта на техническите науки, направление архитектура, строителство и геодезия. Изисква се и две години професионален опит в областта.

Подборът ще се проведе чрез събеседване. Допускането до участие в него ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

Обявен е още подбор за длъжността старши експерт „Свлачища и укрепване на територии” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“.

Минималните и специфични изисквания към кандидатите са: степен на завършено образование – бакалавър в областта на техническите науки, природните науки, математика и информатика. Изисква се една година професионален опит. Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

Документите за участие и в двата подбора се приемат в срок до 18:00 часа на 15.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна, ет.1, лично от кандидатите.

Повече информация за длъжността главен експерт „Комуникации и безопасност на движението” на адрес: https://www.varna.bg/bg/1927

Повече информация за длъжността старши експерт „Свлачища и укрепване на територии” на адрес: https://varna.bg/bg/1629