Община Варна обявява конкурс за предоставяне на социална услуга

Мисия Варна

21-05-2024, 17:51

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

За провеждането на конкурса е назначена специална комисия, включваща нечетен брой членове.

Община Варна обявява конкурс за предоставяне на специализирана социална услуга „Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“. Капацитетът на услугата е 25 места. Необходимо е да се реализира на територията на община Варна. Дневният център трябва да предоставя следните социални услуги: „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“,  „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. 

Кандидатите представят документите до 17:30 часа на 12.07.2024 година в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Варна. Върху плика кандидатът трябва да приложи заявление - Приложение 1, което може да бъде изтеглено от https://www.varna.bg/bg/messages/8760.

За провеждането на конкурса е назначена специална комисия, включваща нечетен брой членове. Тя проверява наличието и редовността на представените документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията и не е представил всички изискуеми документи, не се допуска до участие. На 17.07.2024 г. от 09:30 ч. комисията ще разгледа, оцени и класира представените от кандидатите документи за предоставяне на социалната услуга.

За допълнителна информация: Ася Радуилова - главен инспектор „Социални подпомагане и проекти“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.