2 078 лв. е средната брутна месечна работна заплата във Варненско за март

Парите

28-05-2024, 12:56

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Нарастват наетите лица в областта, най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“.

2 078 лв. е средната брутна месечна работна заплата във Варненско за март. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148.0 хил. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.6%, „Други дейности“ - с 11.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност „Добивна промишленост“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 17.7 и 13.0%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.4 хил. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.8%, „Други дейности“ - с 10.7% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 8.0%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2024 година

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 820 лева;

 „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 396 лева;

 „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 359 лева;

 „Други дейности“ - 1 414 лева;

 „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 593 лева.