От понеделник започва аварийното заустване на скъсаната тръба в морето край Албена

Животът

21-06-2024, 17:27

Снимка:

Про Нюз Добрич

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Здравните власти препоръчват да не се къпем в морето край Кранево след аварията с тръбата.

От понеделник започва аварийното заустване на колектора на пречиствателна станция за отпадни води „Албена“ за предотвратяване на по-големи щети. Това съобщи новият управител на ВиК Добрич Николай Николов, след участието си днес в заседание по темата на кризисния щаб при областния управител, информира Радио Варна.

Генерално проблемът ще се разреши с придобиването на съоръжението, за да се модернизира. В момента то е собственост на „Албена“ АД, като обслужващият оператор е ВиК – Добрич по силата на действащ договор с Асоциацията по ВиК.
 
Проектът за модернизация на пречистващото съоръжение на Община Балчик е от 2015-а година, преди да бъде върната по съдебен път на „Албена“ АД, и включва дълбоководно заустване, припомни заместник - кметът по устройство на територията Димитрин Димитров, като уточни, че станцията все още не е придобита от Общината, а за да се случат европейските инвестиции, е необходимо тя да е публична собственост и това ще стане с участието на държавата.
 
Според информация по-рано т.г. от ръководството на ВиК в края на юли се очак­ва зад­виж­ва­не по прог­ра­ма "Окол­на сре­да" и ус­воя­ва­не­то на 110 ми­лио­на, ка­то за Бал­чик е пред­ви­де­но из­граж­да­не­то на ка­на­ли­за­ция и во­доп­ро­во­ди и нап­ра­ва­та на дъл­бо­ко­вод­ни заус­тва­ния на пре­чис­тва­тел­ни­те стан­ции в Бал­чик и Ал­бе­наПо соб­стве­ност­та на пре­чис­тва­тел­на стан­ция „Ал­бе­на“, която обслужва освен Албена, но и на­се­ле­ни­те мес­та Кра­не­во и Об­ро­чи­ще, се пред­виж­да ВиК Доб­рич да я за­ку­пи от „Ал­бе­на“ АД и след то­ва да я прех­вър­ли на Об­щи­на Бал­чик. По прог­ра­ма “Окол­на сре­да” са пред­ви­де­ни 12-13 ми­лио­на ле­ва за из­вън­ред­ни раз­хо­ди с тази цел.

Очаква се замърсяване на морската вода след скъсването на тръба от колектора на пречиствателната станция за отпадни води в Албена. Да се ограничи къпането в морето край плажовете Кранево-централен, Албена и Кранево - юг, препоръчват здравните власти от Добрич.

Днес са взети проби за бактерии и вируси от зоните, близки до аварията. До отстраняването й има вероятност да настъпи потенциален риск за здравето на населението при ползването й за къпане, предупреждават от РЗИ-Добрич.

Изпратени са уведомителни писма до концесионерите на съответните плажове, с препоръка да се ограничи максимално ползването на водата в този район.