Варненци на 5-о място по заплати в страната

Държавата продължава да плаща повече от частника

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2014 г. - 779 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната по данни на Националният статистически институт. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 051 лв., и София - 823 лева.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2014 г. е 773 лв., за февруари - 790 лв., и  за март - 774 лева.

През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. с 4.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са: "Добивна промишленост“ - с 25.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 25.3%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.2%.

През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.1% спрямо първото тримесечие на 2013 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Професионални дейности и научни изследвания “ - с 38.7%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 31.6%, и "Строителство" - със 17.3%.   

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 364 лева;  
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 243 лева;
"Професионални дейности и научни изследвания “ - 1 176 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

"Административни и спомагателни дейности“ - 496 лева;
"Култура, спорт и развлечения" - 536 лева;
"Хотелиерство и ресторантьорство" - 540 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4.0%, а в частния сектор - с 1.5%.

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2014 г. намаляват с  2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2013 г., като достигат 145.6 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Добивна промишленост“ - с 21.6%, "Други дейности" - с 16.3%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 6.1%.

Най-голямо  увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в "Операции с недвижими имоти“ - с 31.8%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.7%, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.1%.

Държавата продължава да плаща повече от частника. За четвъртото тримесечие на 2013 година средната заплата в обществения сектор е била 905 лева срещу 790 за частния. Първите три месеца на тази година съотношението се запазва с 837 лева в обществения и 761 лева в частния сектор.