Наредбата за събаряне на незаконни строежи влиза в комисия

Приемането на документа се налага заради влезлите в сила през 2012 г. промени в Закона за устройство на територията

Проектът на наредбата за принудително премахване на незаконните строежи във Варна влиза за разглеждане в Общинския съвет днес. Тя ще бъде разгледана на съвместно заседание на правната и архитектурната комисии следобед.

Приемането на наредбата се налага заради влезлите в сила промени в Закона за устройство на територията през 2012 г. След измененията в тях, вече общините имат задължения да следят за законността на строежите от четвърта, пета и шеста категория. В стария вариант на ЗУТ, това бе задължение на регионалните дирекции за национален строителен контрол. Предложението е внесено от кмета Иван Портних. 

Поради това, че премахването на сградите е свързано с издаване на индивидуални административни актове от кмета на община Варна или упълномощени от него длъжностни лица, е необходимо приемането на подзаконов нормативен акт - Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от общината, мотивира се кметът. 

Със създаването на подзаконовия нормативен акт ще се определят редът и начинът, по който ще се извършва събарянето на незаконни строежи. Документът ще разпише и компетенцията на общинските служители при съставяне на актовете и протоколи, свързани с принудителното премахване на сградите. Чрез наредбата ще се осигурят и механизми за физическото премахване на сградите.

С проекта на Наредба се предвижда извършените финансови разходи по премахването на сградите да се събират по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс от адресата (адресатите) на заповедта за премахване.

Съветниците за втори път ще гледат проектодокумента, след като преди година, той бе отхвърлен. Тогава предложението за него бе внесено от служебния кмет Христо Бозов.