Трудовата инспекция: Актът за 2500 лв. на счетоводителка е за неизпълнено предписание, а не за липса на инструктаж

Мисия Варна

23-01-2015, 15:16

Снимка:

© Varnautre.bg/архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Инспекцията по труда във Варна намери за особено "опасна" работата на счетоводителка

Факт е, че законодателството предполага субективизъм във всяка контролна дейност, признават от Инспекцията

Актът за 2500 лв., написан от Инспекцията по труда във Варна насобственичка на счетовона кантора е за неизпълнено предписание, а не за липса на инструктаж. Това съобщават от Изпълнителна агенция "Главна агенция по труда" в право на отговор, след публикация на Varnautre.bg "Инспекцията по труда във Варна намери за особено "опасна" работата на счетоводителка".

Ето отговорът на Инспекцията по труда
След съпоставка на резултатите от контролната дейност на дирекция "Инспекция по труда" – Варна, и изнесените в информацията данни, се установи, че в материала се коментират проверки, извършени в счетоводна кантора с инициали "А А", с управител г-жа Ваня Добрева. През 2014 г. във фирмата е извършена планирана проверка през месец март, при която са установени серия нарушения на трудовото законодателство – липса на Вътрешни правила за работа, нередности в провеждането и документирането на задължителните инструктажи, неизрядни трудови договори.

За отстраняването им са дадени задължителни за изпълнение предписания и са издадени два акта за установяване на административно наказание. На базата на тях в последствие са издадени Наказателни постановления за липса на правилник (в размер на 200 лв.) и за липса на инструктаж на едно лице (в размер на 100 лева).

През месец юли във фирмата е извършена нова проверка във връзка с искане на разрешение за наемане на непълнолетно лице. По закон, а не по свое усмотрение, инспекторите по труда са задължени при подобни искания да извършват проверка на място, за да установят дали декларираните от работодателя условия на труд отговарят на истината.

Д ИТ – Варна, проверява всяко работно място, когато за него никога досега не е искано разрешение за наемане на непълнолетен, както е в случая. Контролът на място се осъществява, тъй като трябва да бъде безспорно установено, че условията на труд наистина са облекчени, съгласно изискванията на законодателството за труда на непълнолетните. Т.е. че декларираните обстоятелства в предоставените от работодателя писмени документи са верни.

Между другото те са 10 на брой, а не над 20, както се твърди в материала. Освен това по-голямата част от тях, като оценката на риска, определяне и осигуряване на лични предпазни средства, ако се налага, осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, трябва да бъдат изготвени за всяко работно място, независимо дали на него ще работи непълнолетно или пълнолетно лице.

Практика не само в Д ИТ – Варна, но и във всички структури на ИА ГИТ, е във всяко предприятие да се извършва цялостна проверка за спазване на трудовото законодателство. Такава се прави независимо от повода за посещението на инспекторите по труда – дали е планирано, по сигнал или по искане на работодателя във връзка с административните услуги, които Агенцията предоставя.

В унисон с тази практика през месец юли във връзка с проверката на работното място, предвидено за заемане от непълнолетно лице, е извършена цялостна проверка във фирмата. При нея е установено, че не е изпълнено даденото при проверката през март задължително за изпълнение предписание с изтекъл срок за извършване и документиране на инструктажите.

Именно за незипъленено предписание, а не за липсата на подпис в инструктажната книга, както се твърди в статията, е съставен акт за установяване на нарушение. На базата него е издадено цитираното наказателно постановление от 2500 лв., което е връчено на работодателя през август, в рамките на месец, а не със закъснение от пет месеца както се твърди в статията.

Законодателството определя неизпълнението на предписания на контролен орган, независимо кой е той, като тежко нарушение и съдебната практика като цяло е те да бъдат потвърждавани. Потвърдена на първа инстанция е и санкцията от 2500 лв. на въпросната счетоводна кантора. Проверка в Д ИТ – Варна, показа, че при определяне на санкцията за неизпълнено предписание няма субективизъм и размерът й е съизмерим с други санкции за това нарушение.

В процеса на подготовката на този материал в ИА ГИТ пристигна искане за осигуряване на информация по Закона за достъп до обществена информация, каквато беше своевременно подготвена за авторите. Зададените въпроси обаче касаеха обща информация. Информация, свързана с конкретния повод, не ни беше поискана. Предоставените от ИА ГИТ данни са използвани в статията само като опит да се потвърди тезата, че в местната дирекция има субективизъм при извършването на проверките и налагането на санкции.

Категорично не сме съгласни, че "пренебрежимо малкият брой на фирми с издадени повече от два акта", е доказателство за субективизъм. Броят на санкциите на едно предприятие зависи основно от отговорността на работодателите при прилагането и спазването на трудовото законодателство и готовността за съдействие на контролните органи, а не от субективната преценка на проверяващите.

Счетоводната кантора например със сигурност нямаше да бъде санкционирана трети път, и то с глоба за немаловажно нарушение, за което в Кодекса на труда е предвидена санкция от 1500 лв. до 15 000 лв., ако беше изпълнено предписанието на контролния орган и инструктажът беше надлежно извършен и документиран. Освен това, както вече стана ясно, по време на проверката през март са й издадени два акта, и то за маловажно нарушение. Третият е от проверката през юли.

Факт е, че законодателството предполага субективизъм във всяка контролна дейност, тъй като не е възможно за всяко нарушение да бъде определена конкретна санкция. Дава се възможност инспекторите по труда да преценяват тежестта му, а според нея и какви принудителни административни мерки да приложат. Агенцията обаче е предвидила мерки за минимизиране на този субективизъм при контролната дейност.

Разработват се указания и методики, провеждат се обучения, едното от които – въвеждащо в рамките на 6 месеца от постъпването на нов инспектор, за да се уеднаквят критериите при определяне тежестта на нарушението и налагането на принудителни административни мерки. Във всички случаи те са в рамките на закона. Има и ред за обжалване на актовете още преди те да бъдат разгледани от съда. Ако все пак има разминаване в указанията или предписанията на инспекторите по труда, може да се поиска становище и от Централно управление.