МРРБ: Не можем да спираме решения за ПУП-ове

Актовете подлежат на съдебен контрол

В Закона за устройство на територията не е предвиден административен ред за контролиране на актовете на местната власт за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) и министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия да спира или отменя решенията на общинските съвети. Това заявяват от ведомството относно протестите на жители на "Чайка" срещу одобрения от местния парламент ПУП за квартала.

Съгласно закона Подробен устройствен план се одобрява с решение на Общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок от приемането на проекта за ПУП от експертен съвет. В 7-дневен срок решението се изпраща за обнародване в "Държавен вестник". Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на съответната община, обясняват процедурата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Решението на Общинския съвет подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник". Тези актове подлежат на съдебен контрол, като жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва, поясняват от МРРБ. Оттам допълват, че във ведомството не е внасян устройственият план за "Чайка".