Съдът в Страсбург отхвърли жалбите за събарянето на къщи в Максуда

Правителството не е поемало ангажимент за спиране на акцията

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург е изпратил до българското правителство ново уведомление, с което отхвърля и третото искане от жители на варненския квартал "Максуда" за налагане на привременни мерки – спиране на изваждането и разрушаването на незаконно построени жилища там, съобщиха от правосъдното министерство. Отчитайки информацията, изпратена от българските власти, за положението на четиримата жалбоподатели и техните семейства и за предложените им алтернативни възможности за настаняване и подкрепа, ЕСПЧ е преценил, че в случая не се налагат привременни мерки, които да предотвратят възможно застрашаване на правата на жалбоподателите, гарантирани от Конвенцията.

Съгласно практиката на ЕСПЧ, националните власти по принцип имат право да разрушават незаконни постройки и да преместват хора, които заемат незаконно общинска земя, при спазване на принципа на пропорционалността и на уредените в закона ред и условия. Същевременно, в настоящата процедура по исканията за привременни мерки ЕСПЧ се интересува предимно от предприетите от властите подходящи мерки за настаняване на лицата в уязвимо положение, останали без дом след разрушаването на постройките. Конкретно това означава децата от разрушените къщи да бъдат настанени при подходящи условия без да бъдат разделяни от родителите си, своевременно да бъдат настанени в подходящи условия възрастните, хората с увреждания и други лица в уязвимо положение.
Не са коректни интерпретациите, появили се в някои медии през последните дни, че "българското правителство е поело ангажимент да не бъдат премахвани повече сгради във варненския квартал "Максуда", както и че "Министерство на правосъдието е автор на писмото, в което се обещава, че събарянето на постройки в кв. "Максуда" спира". МП не е поемало ангажимент от името на държавата в процедурата пред Съда по правата на човека в Страсбург, че няма повече да бъдат разрушавани незаконни постройки в квартал "Максуда".

При изготвяне на писмата до ЕСПЧ във връзка с постъпилите там жалби и искане за привременни мерки, МП събира информация от кметовете на община Варна и на район Младост и от местната дирекция "Социално подпомагане”. Досега в процедурата пред ЕСПЧ по повод на жалби на жители на кв. "Максуда" са изпратени три писма от Дирекция "Процесуално представителство на Рeпублика България пред ЕСПЧ" към Министерството на правосъдието. В тях се съобщава, че към момента общинските власти във Варна не планират последващи действия по извеждане на останалите обитатели на квартал "Максуда", което точно възпроизвежда отговора на Община Варна от средата на август по повод на процедурата пред ЕСПЧ.